Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИTE, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА  MYFOREXMEDIA.COM

 

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „МАЙ ФОРЕКС МЕДИА” безплатни и платени информационни услуги и ресурси посредством портален уебсайт  MYFOREXMEDIA.COM („Общите условия”) и урежда отношенията между “МАЙ ФОРЕКС МЕДИА”  и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www. MYFOREXMEDIA.COM безплатни информационни услуги и ресурси.

 

І. ДЕФИНИЦИИ

 

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.2.  MYFOREXMEDIA.COM/Уебсайтът  MYFOREXMEDIA.COM (https:// MYFOREXMEDIA.COM) е портален уебсайт (портал) – виртуален бизнес-информационен ресурс, посредством който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.

1.3. "Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.4. "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

1.5. "Интернет страница" е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

1.6. "Информационна система" е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

1.7. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва които и да е от предоставяните през уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM информационни услуги и ресурси.

1.8. „Потребителски профил” е обособена част в  MYFOREXMEDIA.COM, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията,  да има достъп до личната си пощеска кутия, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

1.9. „Потребителско име” е избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в  MYFOREXMEDIA.COM.

1.10. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия.

1.11. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, електронни препратки, както и всякакви други материали, включително, но не само, мненията и коментарите и съдържанието на личната страница и блога, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

1.12. "Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

1.13. "Уебсайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

1.14. “Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.

1.15. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

2.1. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

2.2. Част от Услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до:

достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM,

възможност за абониране за бизнес-информационен бюлетин на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, който да бъде получаван на посочен от ПОТРБИТЕЛЯ адрес на електронна пощеска кутия;

възможност за публикуване на коментари и мнения относно новини.

 

Предлагани за закупуване продукти, чужди мнения и коментари и друго съдържание, разположено на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА или от ПОТРЕБИТЕЛИ;

други услуги, предоставяни на нерегистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM.

 

 

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до:

услугите “Бизнес имейли”, „Абонаментни форми“, други услуги, предоставяни на регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM.  

 

 

2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и МАЙ ФОРЕКС МЕДИА във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на платени услуги посредством Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните платени услуги, достъпни през Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM.

 

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес https:// MYFOREXMEDIA.COM по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е непълнолетен, той декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия, а ако е под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие се извършва от негов родител или настойник.

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://myforexmedia.com. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, изявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето "Съгласен съм с Общите условия на "МАЙ ФОРЕКС МЕДИА"  и натискане на виртуалния бутон "Регистрация", ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, а в случаите на т. 3.2, предложение последно, родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или неговият родител или настойник, гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да откаже регистрацията.

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

 

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп до определен потребителски профил.

4.4. Тайният въпрос и тайният отговор представляват комбинации от букви, цифри и знаци, които се посочват от ПОТРЕБИТЕЛЯ в хода на регистрацията му и служат за идентифицирането му в случай на забравена парола. При съвпадане на посочения в този случай отговор с предварително въведения, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност за достъп до профила си и посочване на нова парола.

4.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си или тайните въпрос и отговор и да уведомява незабавно МАЙ ФОРЕКС МЕДИА в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и на тайните въпрос и отговор и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

4.6. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, да управлява разположено от него на сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и тайните въпрос и отговор, да прекрати регистрацията си в  MYFOREXMEDIA.COM и др.

4.7. За да получи достъп до платените услуги на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши отделна регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната платена услуга.

4.8. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). МАЙ ФОРЕКС МЕДИА може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и МАЙ ФОРЕКС МЕДИА за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, при което МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

 

 

VІІ. ПРАВА И ЗЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА Услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА.

7.3. При ползване на Услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да разполага на сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА Потребителско съдържание, включващо какъвто и да било обект на интелектуална собственост, единствено в случай, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху него или е получил правото да го използва и сублицензира на валидно правно основание.

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА Услуги да не зарежда, разполага на сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:

а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие , унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

в. с порнографско или открито сексуално съдържание;

д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;

е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;

ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;

й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;

к. накърняващи доброто име на другиго и призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

л. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;

м. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА услуги:

а. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия;

б. да уведомява незабавно МАЙ ФОРЕКС МЕДИА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

в. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

д. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание ("pop-up", "blind link" и други подобни).

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а МАЙ ФОРЕКС МЕДИА спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

7.7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

7.8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

 

VIII. ПРАВА И ЗЪЛЖЕНИЯ НА МАЙ ФОРЕКС МЕДИА

 

8.1. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите.

8.2. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ посредством ползването на Услугите.

 

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство МАЙ ФОРЕКС МЕДИА съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 60 дни след регистрацията или изтекат 120 дни от последното му използване, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.

8.5. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM.

8.6. При активиране от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на възможността за предлагане на рекламно място на блог, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право, но не и задължение, по своя преценка да поставя на него материали по т. 8.5.

8.7. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА.

8.8. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

8.9. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА няма задължението да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, публикувано в Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM по искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който го е публикувал.

8.10. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право по своя прeценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугите по т. 2.3., както и достъпа на други ПОТРЕБИТЕЛИ до разположено от него Потребителско съдържание, когато, по преценка на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА или съгласно получена от трети лица информация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави или други приложими норми.

8.11. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

 

 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

9.2. В случай, че предоставеното Потребителско съдържание включва обекти на интелектуална собственост, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е носител на съответните права на интелектуална собственост върху тях или има правото да използва съответните материали по начина, посочен в настоящите Общи условия, включително правото да сублицензира ползването на съответните материали, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава права на интелектуална собственост, лични или други права на трети лица.

9.3. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е МАЙ ФОРЕКС МЕДИА или друг ПОТРЕБИТЕЛ.

9.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.

9.5. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

9.6. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител, той следва да уведоми МАЙ ФОРЕКС МЕДИА в писмена форма на посочения в настоящите Общи условия адрес на управление или чрез писмо, изпратено на адреса на електронна поща, посочен за контакт с МАЙ ФОРЕКС МЕДИА. Уведомлението следва да съдържа точно идентифициране на материала, за който се твърди, че е публикуван в нарушение на права на интелектуална собственост, посочване на лицето или лицата, чиито права на интелектуална собственост са нарушени и основанието, на което тези лица са станали носители на съответните права, както и адрес и телефон за контакт с ПОТРЕБИТЕЛЯ. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА по своя преценка предприема действията, посочени в т. 11.1. на настоящите Общи условия.

 

 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 

10.1. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА полага грижи за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите, но доколкото предоставянето им е безплатно няма задължението и не гарантира, че те ще удовлетворят изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не отговоря за евентуално причинени на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползване на предоставяните Услуги вреди, освен ако са причинени от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА умишлено или при проявена груба небрежност.

10.2. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните и изпращаните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ посредсвом Услугите “Чат” и “Електронна пощенска кутия” електронни съобщения. Освен това, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на съдържание, предоставено от ПОТРЕБИТЕЛЯ или станало достъпно чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM.

10.3. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му с оглед използването на услугата „Електронна пощенска кутия”. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.4. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА.

10.5. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.6. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, ограничения в размера на дисковото пространство, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM.

10.7. Страните приемат, че МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи МАЙ ФОРЕКС МЕДИА предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.8. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, които могат да възникнат независимо от положената от страна на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.9. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

ХІ. ПРАВА НА МАЙ ФОРЕКС МЕДИА В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

 

11.1. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има правото да спре, ограничи или промени предоставяните на ПОТРЕБИТЕЛЯ Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, ако с поведението си ПОТРЕБИТЕЛЯТ, по преценка на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, както и по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM от ПОТРЕБИТЕЛЯ, за което прецени или получи сведения от трети лица, че противоречи на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или на техни или чужди права и законни интереси, включително права на интелектуална собственост, до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган.

11.2. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.

11.3. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.  В тези случаи МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, да преустанови предоставянето на ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугите по т. 2.3. и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.

11.4. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването на Услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM от ПОТРЕБИТЕЛЯ би могло да представлява престъпление или административно нарушение, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които по преценка на съответния орган биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.

11.5. В горните случаи МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОТРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

 

ХІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

12.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети МАЙ ФОРЕКС МЕДИА и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.

12.2. Вън от горното, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да обезщети МАЙ ФОРЕКС МЕДИА за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си или тайните въпрос и отговор в нарушение на настоящите Общи условия.

12.3. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди вследствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията по т. 3.3.2, изречение последно.

12.4. Задълженията на лицата по настоящата т. 12 продължават действието си и след прекратяване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 

 

ХІІI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

13.1. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

13.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА.

13.3. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

13.4. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

13.5. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

13.6. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, включително за предлагане на нови услуги на потребителите, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за МАЙ ФОРЕКС МЕДИА.

13.7. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до МАЙ ФОРЕКС МЕДИА на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

13.8. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д/ други посочени в закона случаи.

13.9. При използване на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM, времето прекарано на нея и др. В допълнение, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

13.10. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

 

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

 

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА или прекратяване на поддържането на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, МАЙ ФОРЕКС МЕДИА има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

 

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато МАЙ ФОРЕКС МЕДИА е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на МАЙ ФОРЕКС МЕДИА. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА, дори ако не е било получено.

15.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

15.4. Уебсайтът  MYFOREXMEDIA.COM се поддържа от МАЙ ФОРЕКС МЕДИА посредством техническо оборудване, разположено на територията на Република България. МАЙ ФОРЕКС МЕДИА не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта  MYFOREXMEDIA.COM извън територията на Република България. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.

15.5. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

15.6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на "МАЙ ФОРЕКС МЕДИА"  от 20.04.2020г. и  влизат в сила от 20.04.2020г.

Изпрати ни запитване

Чувствай се свободен да ни зададеш въпрос. Ще се радваме да ти отговорим.